Văn phòng khoa

Văn bản - Biểu mẫu

Tài nguyên nội bộ

Biểu mẫu dành cho Giảng viên

# Văn bản Tải về
1 Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất
2 Phiếu đăng ký sử dụng phòng đột xuất
3 Bảng kê khối lượng công việc của giảng viên
4 Phiếu báo thay đổi người coi thi học kỳ

Biểu mẫu dành cho Sinh viên

# Văn bản Tải về
1 Đơn xin chuyển điểm học phần tương đương
2 Phiếu đề nghị rút điểm học phần
3 Đơn xin công nhận điểm M học phần Tiếng Anh
4 Đơn đăng ký học và thi cải thiện điểm

Đề tài khóa luận ngành CNTT

# Văn bản Tải về
1 Đề tài khóa luận lớp DH2TH (đang cập nhật)
2 Đề tài khóa luận lớp DH3TH
3 Đề tài khóa luận lớp DH4TH
4 Đề tài khóa luận lớp DH5TH
5 Đề tài khóa luận lớp DH6TH
6 Đề tài khóa luận lớp DH7TH
7 Đề tài khóa luận lớp DH8TH
8 Đề tài khóa luận lớp DH9TH
9 Đề tài khóa luận lớp DH10TH
10 Đề tài khóa luận lớp DH11TH
11 Đề tài khóa luận lớp DH12TH
12 Đề tài khóa luận lớp DH13TH
13 Đề tài khóa luận lớp DH14TH
14 Đề tài khóa luận lớp DH15TH (đang cập nhật)
15 Đề tài khóa luận lớp CD37TH
16 Đề tài khóa luận lớp CD38TH (không có)
17 Đề tài khóa luận lớp CD39TH (không có)
18 Đề tài khóa luận lớp CD40TH (không có)

Đề tài thực tập ngành CNTT

# Văn bản Tải về
1 Đề tài thực tập lớp DH2TH (đang cập nhật)
2 Đề tài thực tập lớp DH3TH (đang cập nhật)
3 Đề tài thực tập lớp DH4TH (đang cập nhật)
4 Đề tài thực tập lớp DH5TH (đang cập nhật)
5 Đề tài thực tập lớp DH6TH
6 Đề tài thực tập lớp DH7TH
7 Đề tài thực tập lớp DH8TH
8 Đề tài thực tập lớp DH9TH
9 Đề tài thực tập lớp DH10TH
10 Đề tài thực tập lớp DH11TH
11 Đề tài thực tập lớp DH12TH
12 Đề tài thực tập lớp DH13TH
13 Đề tài thực tập lớp DH14TH
14 Đề tài thực tập lớp DH15TH (đang cập nhật)
15 Đề tài thực tập lớp CD37TH
16 Đề tài thực tập lớp CD38TH
17 Đề tài thực tập lớp CD39TH
18 Đề tài thực tập lớp CD40TH (đang cập nhật)

Đề tài khóa luận ngành KTPM

# Văn bản Tải về
1 Đề tài khóa luận lớp DH14PM
2 Đề tài khóa luận lớp DH15PM (đang cập nhật)

Đề tài thực tập ngành KTPM

# Văn bản Tải về
1 Đề tài thực tập lớp DH14PM
2 Đề tài thực tập lớp DH15PM