Thông tin đề tài


Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán nhận dạng hành động bất thường của bệnh nhân.
ThS. Administrator
Khoa Học Máy Tính - Trí Tuệ Nhân Tạo
Thực tập cuối khóa
Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán nhận dạng hành động bất thường của bệnh nhân qua camera, theo dõi, báo cáo tình hình sức khỏe của bệnh nhân.
Python