Thông tin đề tài


Xây dựng website giới thiệu và kinh doanh các hệ thống học tập trực tuyến về mảng giáo dục
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Xây dựng website giới thiệu và kinh doanh các hệ thống học tập trực tuyến về mảng giáo dục của Viettel. Các hệ thống học tập trực tuyến được làm sẵn hoặc sẽ làm theo yêu cầu của nhà trường.
PHP