Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu và hiển thị thông tin thu thập được về những nơi kinh doanh các sản phẩm cho "Mẹ và Bé" tại Long Xuyên
ThS. Administrator
Lĩnh vực Web
Thực tập cuối khóa
Làm hệ thống lưu trữ dữ liệu và hiển thị thông tin thu thập được về những nơi kinh doanh các sản phẩm cho "Mẹ và Bé" tại Long Xuyên. Thông tin cần lưu gồm: - Tên cửa hàng, công ty, shop - Đia chỉ - Điện thoại - Lĩnh vực kinh doanh - Tọa độ bản đồ - Hình ảnh rõ bảng hiệu Chụp và nhập thông tin ở Long Xuyên
C#