Thông tin đề tài


Hệ thống lưu và show thông tin cửa hàng Sản phẩm mỹ nghệ - Quà tặng Long Xuyên
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Thông tin cửa hàng Sản phẩm mỹ nghệ - Quà tặng ở Long Xuyên cần lưu gồm: - Tên cửa hàng - Đia chỉ - Điện thoại - Lĩnh vực kinh doanh - Toạ độ bản đồ - Hình ảnh rõ bảng hiệu
Ngôn ngữ lập trình C#