Thông tin đề tài


Xây dựng website và ứng dụng quản lí thiết bị tại công ty Phượng Hoàng
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Kiểm soát được thông tin các thiết bị tại công ty nhanh chóng và chính xác.
ASP.Net , C#