Thông tin đề tài


Nghiên cứu và ứng dụng mạng cảm biến không dây trong quản lý nông trại
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
C, C++