Thông tin đề tài


WEB BÁN HÀNG - BKPOS - CỬA HÀNG TIỆN LỢI
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Xây dựng Web quản lý bán hàng cho cửa hàng tiện lợi.
front-end: Angular7, back-end: ASP.Net Core #