Thông tin đề tài


BÁN HÀNG - BKPOS - CÀ PHÊ
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Xây dựng trang Web bán cà phê cho cửa hàng.
front-end: Angular7, back-end: ASP.Net Core #