Thông tin đề tài


Xây dựng website giới thiệu về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
xây dựng 1 trang web sử dụng thuần html,css và ngôn ngữ javascript với hiệu ứng đẹp (chủ yếu về phần front-end), và các nghiệp vụ cơ bản của một trang web quản lí.
JavaScript