Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống quản lý phân công giảng dạy Khoa Công nghệ thông tin
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Xây dựng hệ thống quản lý phân công giảng dạy Khoa Công nghệ thông tin, phân bố chương trình đào tạo và phân công công việc dựa trên chương trình đó.
PHP, JAVASCRIPT