Thông tin đề tài


XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin các phòng khác, bác sĩ và có thể tiến hành đặt lịch khám bệnh trực tuyến.
PHP