Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu và hiển thị kết quả thu thập được trong ngành "Dịch vụ" tại Long Xuyên
ThS. Administrator
Lĩnh vực website
Thực tập cuối khóa
Làm hệ thống lưu và hiển thị thông tin ra Thông tin cần lưu gồm: - Tên cửa hàng, công ty, shop - Địa chỉ - Điện thoại - Lĩnh vực kinh doanh - Tọa độ bản đồ - Hình ảnh rõ bảng hiệu - Chụp và nhập thông tin ở Long Xuyên
PHP