Thông tin đề tài


Hệ thống hỗ trợ quản lý Trường Mầm Non bằng camera AI
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Website hỗ trợ điểm danh trẻ mầm non, giáo viên lúc vào lớp, ra lớp,...
C#