Thông tin đề tài


Xây dựng website quản lý bán hàng
ThS. Administrator
Quản lý
Thực tập cuối khóa
Website quản lý các mặt hàng được bán ra trong ngày, tổng kết số tiền thu được.
HTML, CSS, PHP