Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu và hiển thị kết quả được thu thập trong lĩnh vực “Công nghệ - Tin học” tại Long Xuyên
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Làm hệ thống lưu và hiển thị thông tin ra màn hình Thông tin cần lưu gồm: - Tên cửa hàng, công ty, shop - Địa chỉ - Điện thoại - Lĩnh vực kinh doanh - Tọa độ bản đồ - Hình ảnh rõ bảng hiệu Chụp và nhập thông tin ở Long Xuyên
PHP