Thông tin đề tài


Website Bán Laptop
ThS. Administrator
công nghệ thông tin -Kỹ thuật phần mềm
Thực tập cuối khóa
Xây Dựng Website Bán Lap-Top” được xây dựng nhằm để đáp ứng cho mọi người tiêu dùng trên toàn quốc và thông qua hệ thống website này họ có thể đặt mua các mặt hàng hay sản phẩm cần thiết. Đối tượng ứng dụng và phạm vi đề tài. Đối tượng ứng dụng của đề tài: - Mọi người tiêu dùng trên toàn quốc có nhu cầu đặt mua hàng qua mạng - Các công ty, các doanh nghiệp có nhu cầu đặt mua hàng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài . Về mặt lý thuyết,Tìm hiểu kỹ thuật lập trình và cách hức hoạt động trong ASP.
ASP.NET,C#,SQL SEVER