Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu và hiển thị kết quả được thu thập trong lĩnh vực “Nội Thất - Trang Trí” tại Long Xuyên.
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Thông tin cần lưu gồm: - Tên cửa hàng, cty, shop - Đia chỉ - Điện thoại - linh vực kinh doanh - toạ độ bản đồ - hình ảnh rõ bảng hiệu
PHP