Thông tin đề tài


Quản lý nhân sự và tiền lương tại công ty IVS ( IHRM )
ThS. Administrator
Quản lý
Thực tập cuối khóa
Nghiên cứu về ngôn ngữ C# và lập trình trên visual Studio 2017 cho ứng dụng quản lý nhân sự và tiền lương của công ty IVS ( IHRM )
C#