Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu và hiển thị kết quả được thu thập trong lĩnh vực “Siêu thị - cửa hàng tiện lợi” tại Long Xuyên.
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Làm hệ thống lưu và hiển thị thông tin ra Thông tin cần lưu gồm: - Tên cửa hàng, công ty, shop - Đia chỉ - Điện thoại - linh vực kinh doanh - toạ độ bản đồ - hình ảnh rõ bảng hiệu Chụp và nhập thông tin ở Long Xuyên
php