Thông tin đề tài


Nghiên cứu về ngôn ngữ C# và lập trình trên visual studio 2017 cho ứng dụng quản lý kho tại công ty IVS(IFMS)
ThS. Administrator
Quản lý
Thực tập cuối khóa
Nghiên cứu về ngôn ngữ C# và lập trình trên visual studio 2017 cho ứng dụng quản lý kho tại công ty IVS(IFMS)
C#