Thông tin đề tài


Xây dựng Website bán sim điện thoại
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Xây dựng website bán sim điện thoại với đầy đủ các chức năng như quản lý hệ thống (đăng nhập, đăng xuất,...) quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa..), quản lý đặt hàng,..
HTML-CSS-PHP