Thông tin đề tài


Hệ thống quản lí khách hàng (CRM)
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Xây dựng hệ thống quản lí thông tin khách hàng như thông tin liên lạc, lịch sử liên lạc, hợp đồng đã kí...
PHP Laravel Framework