Thông tin đề tài


Website Kinh Doanh và Thiết Kế Phần Mềm
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Xây dựng website bán một số phần mềm có sẵn của cửa hàng và thiết kế phần mềm theo nhu cầu của khách hàng.
ASP.NET Core