Thông tin đề tài


Quản lí cửa hàng điện thoại di động
ThS. Administrator
Công nghệ thông tin
Thực tập cuối khóa
Quản lí cửa hàng điện thoại di đông gồm một số chứng năng chính như bán hàng, thống kê doanh thu ,tính lợi nhuận , thống kê lương nhân viên, quản lí sản phẩm, quản lí thông tin kho, nhập với số lượng lớn
C#