Thông tin đề tài


Nguyên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu côn trùng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Người dùng có thể tra cứu thông tin côn trùng gây hại, tìm kiếm bằng cây phân loài hoặc bằng ảnh, vị trí phân bố của côn trùng, tải ảnh .Người quản trị có thể cào ảnh một cách tự động và lable ảnh vừa mới cào .
python