Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự
ThS. Administrator
Quản lý
Thực tập cuối khóa
Quản lý thông tin hồ sơ nhân viên, tính lương,...
Visual Basic