Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ sinh viên Trường Đại học An Giang bằng công nghệ Blockchain Hyperledger Indy - Phân hệ Ứng dụng Web
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa