Thông tin đề tài


Xây dựng chatbot tư vấn thông tin sinh viên Trường Đại học An Giang
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Xây dựng Chatbot bằng Python, giúp cho sinh viên Trường Đại học An Giang giải đáp những thắc mắc 1 cách nhanh chóng nhất và tiết kiệm nguồn nhân lực cho trường.
Ngôn ngữ lập trình Python