Thông tin đề tài


Xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng thiết kế quảng cáo
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Nhằm đắp ứng và bắt kịp thời đại công nghệ 4.0 .Xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng / công ty tốt hơn
C# Visual Studio