Thông tin đề tài


Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu và Web API core cho hệ thống HIS bệnh viện
ThS. Administrator
ứng dụng web
Thực tập cuối khóa
Đây là ứng dụng chuyển đổi dữ liệu giữa các phương thức ứng dụng khác nhau trong hệ thống thông tin bệnh viện (HIT) thông qua Web API core. Nó giúp việc giao tiếp, trao đổi dữ liệu trở nên trơn tru trong quá trình làm việc.
PHP web