Thông tin đề tài


Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc nông sản dựa trên nền tảng Blockchain - Phân hệ Hyperledger Fabric và Contract API.
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa