Thông tin đề tài


Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc nông sản dựa trên nền tảng Blockchain - phân hệ Web App và Web API
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa