Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống các thiết bị IOT
ThS. Administrator
Internet of thing
Thực tập cuối khóa
Xây dựng các thiết bị IOT, phục vụ cho việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị hoặc bật tắt các thiết bị từ xa dựa trên wifi, hữu ích cho việc xây dựng hệ thống nhà thông minh.
C