Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống quản lý tin bài cho Cổng thông tin điện tử cửa Sở Thông tin và Truyền thông.
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
-Tin học hóa phê duyệt tin bài: + Viết tin bài: giao diện cho phép soạn thảo tin bài đơn giản và các thông tin cơ bản(tiêu đề, tóm tắt, đề xuất mục đăng,.....) + Chuyển người sơ duyệt: cho phép chỉnh sửa(nếu cần), chuyển tiếp đến ban biên tập + Phê duyệt bài đăng: cho phép đăng hoặc không đăng? + Thư ký: đăng bài lên cổng, đề xuất loại tin bài
JavaScritp