Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống cảnh báo theo dõi sử dụng tài nguyên cho máy chủ, trung tâm dữ liệu
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Grafana,Prometheus + 1 ngôn ngữ lập trình phân tích dữ liệu các server