Thông tin đề tài


Hệ thống khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động đối với chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại trường đại học An Giang
ThS. Administrator
Kỹ thuật phần mềm
Thực tập cuối khóa
Nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu việc làm của xã hội, trường ĐHAG trân trọng xin ý kiến quý cơ quan về mức độ hài lòng đối với sinh viên sau khi ra trường. Mọi dữ liệu của người cung cấp được bảo mật và chỉ sử dụng đúng mục đích nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Qua đó hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu, lập biểu đồ thống kê, báo cáo về chỉ số đánh giá của quý cơ quan đã cung cấp
HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL