Thông tin đề tài


Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản trị vùng nguyên liệu cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa