Thông tin đề tài


Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nhận dạng ảnh trong việc phân loại côn trùng
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Python