Thông tin đề tài


Hệ thống nhận dạng côn trùng trên thiết bị di động sử dụng mô hình mạng neural tích chập
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa