Thông tin đề tài


Xây dựng website quản lý nhân sự cho công ty cổ phần viễn thông FPT
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Quản lý nhân sự gồm các chức năng cơ bản như quản lý hồ sơ thông tin nhân viên, hợp đồng, quản lý lương, quản lý các phòng ban...
PHP