Thông tin đề tài


Xây dựng website quản lý trang thiết bị viễn thông
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Xây dựng website quản lý trang thiết bị viễn thông tại VNPT, trang thiết bị viễn thông bao gồm: điện thoại bàn, modem, set top box, sim, card,... Có thể mở rộng bán hàng nếu đủ thời gian và khả năng.
PHP - Laravel framework