Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng trên nền web
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
xây dựng thiết kế hệ thống quản lý bán hàng gồm các tác vụ: phân loại sản phẩm, giao dịch, quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm v.v
PHP (Larravel)