Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nếp sạch bằng công nghệ Blockchain
ThS. Nguyễn Hoàng Tùng
Lĩnh vực khác
Khóa luận