Thông tin đề tài


Mô hình phân loại ảnh Y khoa
ThS. Administrator
Y khoa
Thực tập cuối khóa
Phân loại được loại bệnh thông qua việc phân loại nhiều ảnh, suy ra kết luận ảnh đó có thuộc loại bệnh đó hay không.
Python