Thông tin đề tài


Xây dựng phân hệ bán hàng trong hệ thống phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
o Lĩnh vực nghiên cứu: Design Patterns o Tìm hiểu các thành phần hệ thống ERP, các mẫu thiết kế (design patterns) o Tìm hiểu nhu cầu quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam o Xây dựng và thiết kế phần mềm quản lý
PHP Lavarel, Windows Form, SQL SERVERS.