Thông tin đề tài


Xây dựng phân hệ phân hệ kế toán trong hệ thống phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
ThS. Administrator
Quản lý
Thực tập cuối khóa
Xây dựng phân hệ phân hệ kế toán trong hệ thống phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
C#,PHP