Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống quản lý, tra cứu, xác thực văn bằng chứng chỉ trên nền tảng Blockchain Hyperledger Fabric.
ThS. Administrator
Quản lý, Chứng thực, Hành chính
Thực tập cuối khóa
Trường chưa có hệ thống quản lý và tra cứu thông tin chứng chỉ văn bằng trực tuyến nên nếu được triển khai thì đây là hệ thống đầu tiên của Trường về quản lý, tra cứu thông tin văn bằng chứng chỉ giúp tin học hóa trong quản lý của các phòng ban và nâng cao hiệu suất công việc trong việc tra cứu. Người dùng hệ thống gồm: sinh viên, thí sinh đã từng thi và được cấp văn bằng chứng chỉ tại trường Đại hoc An Giang; công ty, cơ quan, doanh nghiệp cần xác thực văn bằng chứng chỉ; cán bộ quản lý, chuyên viên phòng Đào tạo và phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Sinh viên cần: - Phân tích quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học An Giang thông qua các văn bản, ứng dụng đang có. - Tìm hiểu Hyperledger Fabric, cài đặt được một mạng Blockchain trên máy cá nhân. - Ứng dụng nền tảng Hyperledger Fabric, xây dựng hệ thống quản lý, tra cứu VBCC."
Các ngôn ngữ Hyperledger Fabric hỗ trợ và cần thiết: typescript, javascript, html, json, css.