Thông tin đề tài


Tìm hiểu và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cá nàng hai trên nền tảng Hyperledger Fabric
ThS. Lê Hoàng Anh
Lĩnh vực khác
Khóa luận