Thông tin đề tài


Xây dựng website quản lý các hoạt động và công việc của trường THPT Nguyễn Khuyến
ThS. Administrator
Quản lý
Thực tập cuối khóa
Xây dựng website quản lý trang tin hoạt động của trường(bài viết,hình ảnh..thông tin .....) qua các hoạt động đó để biết các các việc của bộ phận(bộ môn) nào đảm nhận,có thể xem xét thời gian biểu.
php framework(laravel)